. . .

0.0

Updates

1.0

Quotes

อุดมการณ์นั้นมีค่าควรแก่การต่อสู้
แม้มองไม่เห็นชัยชนะ

– ป๋วย อึ๊งภากรณ์

If you’re not prepared to be wrong, you’ll never come up with anything original.

– Ken Robinson

ผู้คนส่วนมากถูกฉุดรั้งการพัฒนาไม่ใช่เพราะพวกเขาไม่มีความสามารถ แต่เป็นเพราะการตีกรอบความคิดตัวเอง พวกเขาเชื่อว่าความเก่งเป็นสิ่งหยุดนิ่ง แต่แท้จริงแล้วไม่ใช่ สมองของคนเราก็เหมือนกล้ามเนื้อ ยิ่งเราใช้มัน ยิ่งสร้างความลำบากให้กับมัน มันก็ยิ่งเติบโต

– คำโปรยจากเว็บไซต์ khanacademy.org เว็บไซต์สำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเองที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

2.0

Posts

View all posts

3.0

Learning

เศรษฐศาสตร์มหภาค

เศรษฐศาสตร์มหภาคศึกษาการทำงานของระบบเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งมีประเด็นน่าสนใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดรายได้ของประเทศ เงินเฟ้อ และการว่างงาน การวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายการเงินและการคลังต่อระบบเศรษฐกิจ รวมถึงการใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในการอธิบายปัญหาเศรษฐกิจมหภาค… Continue reading เศรษฐศาสตร์มหภาค

เศรษฐศาสตร์เมือง

ความหมายและทฤษฎีการพัฒนาของเมือง วิเคราะห์ประเด็นทางเศรษฐศาสตร์และปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการกำเนิดของเมือง ขนาดของเมืองที่เหมาะสม การใช้ที่ดินและค่าเช่าที่ดิน โครงสร้างหรือผังเมือง ตลาดบ้านที่อยู่อาศัย ความยากจนเมือง การขนส่ง มลภาวะและคุณภาพสิ่งแวดล้อม การศึกษา อาชญากรรม และบทบาทของภาครัฐต่อนโยบายเศรษฐกิจและการพัฒนา… Continue reading เศรษฐศาสตร์เมือง

เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม

เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมเป็นการศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจโดยประยุกต์ใช้แนวคิดทางจิตวิทยาเพื่อศึกษาและหาแนวทางปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการตัดสินใจ โดยเฉพาะการตัดสินใจที่ไม่สมเหตุสมผลหรือพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์… Continue reading เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม

เศรษฐศาสตร์ (ไม่) ตาย

หลังวิกฤตการเงินโลก 2008 ผู้คนจำนวนมากหันมาตั้งคำถามกับพลังในการอธิบายโลกของวิชาเศรษฐศาสตร์ บ้างตำหนินักเศรษฐศาสตร์ว่าเป็นต้นเหตุของวิกฤต บ้างวิจารณ์ความอับจบทางปัญญาในการแก้ปัญหาหลังวิกฤต ยังไม่ต้องพูดถึงปัญหาสำคัญอื่นๆ อย่างความเหลื่อมล้ำ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ฯลฯ มิหนำซ้ำ วิชาเศรษฐศาสตร์ยังถูกซ้ำเติมด้วยความเปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยี
นักเศรษฐศาสตร์จำนวนมากกำลังกลายเป็นคนตกยุค และอาจต้องตกงานไม่ต่างจากอีกหลายอาชีพ
ความนิยมในตัววิชาเศรษฐศาสตร์ยังเสื่อมถอยลงอย่างเห็นได้ชัด เมื่อคนรุ่นใหม่จำนวนมากไม่ได้สนใจเลือกเรียนเศรษฐศาสตร์อีกต่อไป…… Continue reading เศรษฐศาสตร์ (ไม่) ตาย


4.0

Ongoing Research

  • การวัดผลกระทบต่อการกระจายของรายได้ของชุดโครงการ “มหาวิทยาลัยกับการพัฒนากลไกเพื่อดูดซับเศรษฐกิจภายในพื้นที่”, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
  • การถือครองและการใช้ทรัพยากรที่ดินอย่างมีส่วนร่วมเพื่อให้สอดคล้องต่อนโยบายการท่องเที่ยวในอำเภอเบตง จังหวัดยะลา, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

5.0

ส่งข้อความ