Urban Economics: 1. เมืองเกิดขึ้นได้อย่างไร

ในทางเศรษฐศาสตร์การที่มีคนมาอยู่รวมกันในพื้นที่หนึ่ง ๆ อย่างหนาแน่นเป็นจำนวนมากจนเกิดเป็นเมืองนั้น มีเหตุผลทางเศรษฐกิจที่สำคัญ 2 ประการคือ การประหยัดจากขนาด (scale economies) และ การประหยัดจากการรวมตัวกัน (agglomeration economies) ซึ่งทั้งสองเหตุผลทำให้เกิดการกระจุกตัวของการจ้างงาน (concentration of jobs) แล้วทำให้เกิดการกระจุกตัวของผู้คน แหล่งที่อยู่อาศัย และธุรกิจแวดล้อม จนเกิดเป็นเมืองขึ้นได้

เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม: แนวคิดและการประยุกต์ (Behavioral Economics: Concepts and Applications)

บทความนี้อธิบายแนวคิดเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมโดยสังเขป แล้วจึงแสดงตัวอย่างการประยุกต์ใช้กับนโยบายของเมือง เพราะการจัดการปัญหาต่าง ๆ ของเมืองเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของคนในเมือง การทำความเข้าใจถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของคนจึงมีความสำคัญ โดยเฉพาะเมื่อบุคคลไม่มีความคงเส้นคงวา (inconsistence) มีความลำเอียง (biases) การยึดติดกับทางเลือกเดิม (status quo bias) การใช้หลักการหยาบ ๆ (rules of thumbs) หรือการเดาสุ่ม (randomness) ในการตัดสินใจ การแห่ตามกัน (bandwagon effects) การควบคุมตัวเองไม่ได้ (self-control problem) การผัดวันประกันพรุ่ง (procrastination) และการไม่ใส่ใจหรือตั้งใจในการเลือก (mindless or inattentive decision) เป็นต้น

การวัดความเป็นเมือง (Measuring Urbanization)

การวัดว่าที่ใดมีความเป็นเมืองนั้น เอาเข้าจริงแล้วมีตัวชี้วัดที่หลากหลาย อย่างไรก็ตาม ตัวชี้วัดพื้นฐานที่สำคัญอาจมีอยู่ประมาณ 3 ตัวชี้วัด...

เมืองเกิดขึ้นได้อย่างไร (How Cities Exist)

ในทางเศรษฐศาสตร์การที่มีคนมาอยู่รวมกันในพื้นที่หนึ่ง ๆ อย่างหนาแน่นเป็นจำนวนมากนั้น มีเหตุผลทางเศรษฐกิจที่สำคัญ 2 ประการคือ การประหยัดจากขนาด (scale economies) และ การประหยัดจากการรวมตัวกัน (agglomeration economies) ซึ่งทั้งสองเหตุผลทำให้เกิดการกระจุกตัวของการจ้างงาน (concentration of jobs) แล้วทำให้เกิดการกระจุกตัวของผู้คน แหล่งที่อยู่อาศัย และธุรกิจแวดล้อม จนเกิดเป็นเมืองขึ้นได้