เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม

“Economics done with strong injections of good psychology”

– Richard Thaler

เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมเป็นการศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจโดยประยุกต์ใช้แนวคิดทางจิตวิทยาเพื่อศึกษาและหาแนวทางปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการตัดสินใจ โดยเฉพาะการตัดสินใจที่ไม่สมเหตุสมผลหรือพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์

การศึกษาเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมจึงเกี่ยวข้องกับกระบวนการรับรู้และการตัดสินใจ โดยเฉพาะอคติทางการรับรู้ที่อาจเป็นเหตุให้มีการตัดสินใจที่ไม่สมเหตุสมผลได้

John Manoogian ได้เขียนแผนผังรูปแบบของอคติทางการรับรู้ (cognitive bias) ไว้อย่างน่าสนใจ โดยใช้ข้อมูลจาก Wikipedia (click ที่ภาพเพื่อดูรายละเอียดของแต่ละประเด็นย่อย)

design: John Manoogian III categories and descriptions: Buster Bensonimplementation: TilmannR
[CC BY-SA 4.0]

บทความที่เกี่ยวข้อง

เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม: แนวคิดและการประยุกต์ (Behavioral Economics: Concepts and Applications)

บทความนี้อธิบายแนวคิดเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมโดยสังเขป แล้วจึงแสดงตัวอย่างการประยุกต์ใช้กับนโยบายของเมือง เพราะการจัดการปัญหาต่าง ๆ ของเมืองเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของคนในเมือง การทำความเข้าใจถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของคนจึงมีความสำคัญ โดยเฉพาะเมื่อบุคคลไม่มีความคงเส้นคงวา (inconsistence) มีความลำเอียง (biases) การยึดติดกับทางเลือกเดิม (status quo bias) การใช้หลักการหยาบ ๆ (rules of thumbs) หรือการเดาสุ่ม (randomness) ในการตัดสินใจ การแห่ตามกัน (bandwagon effects) การควบคุมตัวเองไม่ได้ (self-control problem) การผัดวันประกันพรุ่ง (procrastination) และการไม่ใส่ใจหรือตั้งใจในการเลือก (mindless or inattentive decision) เป็นต้น… Continue reading เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม: แนวคิดและการประยุกต์ (Behavioral Economics: Concepts and Applications)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s