เศรษฐศาสตร์มหภาค

เศรษฐศาสตร์มหภาคศึกษาการทำงานของระบบเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งมีประเด็นน่าสนใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดรายได้ของประเทศ เงินเฟ้อ และการว่างงาน การวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายการเงินและการคลังต่อระบบเศรษฐกิจ รวมถึงการใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในการอธิบายปัญหาเศรษฐกิจมหภาค ซึ่งในส่วนของหลักแนวคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์มหภาคสามารถสรุปได้ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1

บทนำ

 • เศรษฐกิจของโลก
 • ตัวแปรทางเศรษฐศาสตร์มหภาค: ผลผลิต การว่างงาน และภาวะเงินเฟ้อ

แกนของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค

การวิเคราะห์ในระยะสั้น (The Short Run)

 • ตลาดสินค้าและบริการ
 • ตลาดการเงิน
 • ตลาดสินค้าและบริการ กับ ตลาดการเงิน: แบบจำลอง IS-LM

การวิเคราะห์ในระยะปานกลาง (The Medium Run)

 • ตลาดแรงงาน
 • การวิเคราะห์ทุกตลาดร่วมกัน: แบบจำลอง AS-AD
 • อัตราการว่างงานตามธรรมชาติและเส้นโค้งฟิลลิปส์ (Phillips Curve)
 • วิกฤติเศรษฐกิจ

การวิเคราะห์ในระยะยาว (The Long Run)

 • ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
 • การออม การสะสมทุน และผลผลิต
 • ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
 • ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี: ระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว

ส่วนขยาย

การคาดการณ์ทางเศรษฐกิจ

 • เครื่องมือพื้นฐานของการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจ
 • ตลาดการเงินและการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจ
 • การคาดการณ์ทางเศรษฐกิจ การบริโภค และการลงทุน
 • การคาดการณ์ทางเศรษฐกิจ ผลผลิต และนโยบาย

ระบบเศรษฐกิจแบบเปิด

 • มิติของการเปิดตลาดสินค้าและตลาดการเงิน
 • ตลาดสินค้าและบริการในระบบเศรษฐกิจแบบเปิด
 • ผลผลิต อัตราดอกเบี้ย และอัตราแลกเปลี่ยน
 • ระบบอัตราแลกเปลี่ยน

กลับมาสู่นโยบาย

 • ผู้กำหนดนโยบายควรถูกจำกัดและกำกับควบคุมหรือไม่
 • สรุปรวมนโยบายการคลัง สรุปรวมนโยบายการเงิน

แบบจำลองเศรษฐศาสตร์มหภาค

1. Solow growth model

2. Ramsey-Cass-Koopman model

3. Overlapping Generations model

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s