เศรษฐศาสตร์เมือง

ความหมายและทฤษฎีการพัฒนาของเมือง วิเคราะห์ประเด็นทางเศรษฐศาสตร์และปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการกำเนิดของเมือง ขนาดของเมืองที่เหมาะสม การใช้ที่ดินและค่าเช่าที่ดิน โครงสร้างหรือผังเมือง ตลาดบ้านที่อยู่อาศัย ความยากจนเมือง การขนส่ง มลภาวะและคุณภาพสิ่งแวดล้อม การศึกษา อาชญากรรม และบทบาทของภาครัฐต่อนโยบายเศรษฐกิจและการพัฒนา

Contents

เนื้อหาทางแนวคิดและทฤษฏี

1 Why Cities Exist

2 Analyzing Urban Spatial Structure

3 Modifications of the Urban Model

4 Urban Sprawl and Land-Use Controls

5 Behavioral Economics and Urban Policy

Practical Skills

ทักษะที่จะได้ฝึกฝนเรียนรู้

 1. Spreadsheets:
  ฝึกฝนการใช้โปรแกรม spreadsheets ได้แก่ Excel, Google Sheets
 2. GeoDa:
  ฝึกฝนการใช้โปรแกรม GeoDa เพื่อการแสดงผลข้อมูลจาก spreadsheets บน
  แผนที่ได้
 3. QGIS:
  ฝึกฝนการใช้โปรแกรม QGIS เพื่อการแสดงผลข้อมูลจาก spreadsheets บน
  แผนที่ได้
 4. Google Earth:
  ฝึกฝนการใช้ Google Maps และ Google Earth ในการดูแผนที่และคัดลอก
  แผนที่ไปใช้ต่อได้

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s