เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม

เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมเป็นการศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจโดยประยุกต์ใช้แนวคิดทางจิตวิทยาเพื่อศึกษาและหาแนวทางปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการตัดสินใจ โดยเฉพาะการตัดสินใจที่ไม่สมเหตุสมผลหรือพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์