เศรษฐศาสตร์มหภาค

เศรษฐศาสตร์มหภาคศึกษาการทำงานของระบบเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งมีประเด็นน่าสนใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดรายได้ของประเทศ เงินเฟ้อ และการว่างงาน การวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายการเงินและการคลังต่อระบบเศรษฐกิจ รวมถึงการใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในการอธิบายปัญหาเศรษฐกิจมหภาค