เศรษฐศาสตร์เมือง

ความหมายและทฤษฎีการพัฒนาของเมือง วิเคราะห์ประเด็นทางเศรษฐศาสตร์และปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการกำเนิดของเมือง ขนาดของเมืองที่เหมาะสม การใช้ที่ดินและค่าเช่าที่ดิน โครงสร้างหรือผังเมือง ตลาดบ้านที่อยู่อาศัย ความยากจนเมือง การขนส่ง มลภาวะและคุณภาพสิ่งแวดล้อม การศึกษา อาชญากรรม และบทบาทของภาครัฐต่อนโยบายเศรษฐกิจและการพัฒนา