ชุดความรู้

เลือกหัวข้อชุดความรู้ที่ท่านสนใจด้านล่างนี้ครับ

เศรษฐศาสตร์มหภาค

เศรษฐศาสตร์มหภาคศึกษาการทำงานของระบบเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งมีประเด็นน่าสนใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดรายได้ของประเทศ เงินเฟ้อ และการว่างงาน การวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายการเงินและการคลังต่อระบบเศรษฐกิจ รวมถึงการใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในการอธิบายปัญหาเศรษฐกิจมหภาค… Continue reading เศรษฐศาสตร์มหภาค

เศรษฐศาสตร์เมือง

ความหมายและทฤษฎีการพัฒนาของเมือง วิเคราะห์ประเด็นทางเศรษฐศาสตร์และปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการกำเนิดของเมือง ขนาดของเมืองที่เหมาะสม การใช้ที่ดินและค่าเช่าที่ดิน โครงสร้างหรือผังเมือง ตลาดบ้านที่อยู่อาศัย ความยากจนเมือง การขนส่ง มลภาวะและคุณภาพสิ่งแวดล้อม การศึกษา อาชญากรรม และบทบาทของภาครัฐต่อนโยบายเศรษฐกิจและการพัฒนา… Continue reading เศรษฐศาสตร์เมือง

เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม

เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมเป็นการศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจโดยประยุกต์ใช้แนวคิดทางจิตวิทยาเพื่อศึกษาและหาแนวทางปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการตัดสินใจ โดยเฉพาะการตัดสินใจที่ไม่สมเหตุสมผลหรือพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์… Continue reading เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม

เศรษฐศาสตร์ (ไม่) ตาย

หลังวิกฤตการเงินโลก 2008 ผู้คนจำนวนมากหันมาตั้งคำถามกับพลังในการอธิบายโลกของวิชาเศรษฐศาสตร์ บ้างตำหนินักเศรษฐศาสตร์ว่าเป็นต้นเหตุของวิกฤต บ้างวิจารณ์ความอับจบทางปัญญาในการแก้ปัญหาหลังวิกฤต ยังไม่ต้องพูดถึงปัญหาสำคัญอื่นๆ อย่างความเหลื่อมล้ำ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ฯลฯ มิหนำซ้ำ วิชาเศรษฐศาสตร์ยังถูกซ้ำเติมด้วยความเปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยี
นักเศรษฐศาสตร์จำนวนมากกำลังกลายเป็นคนตกยุค และอาจต้องตกงานไม่ต่างจากอีกหลายอาชีพ
ความนิยมในตัววิชาเศรษฐศาสตร์ยังเสื่อมถอยลงอย่างเห็นได้ชัด เมื่อคนรุ่นใหม่จำนวนมากไม่ได้สนใจเลือกเรียนเศรษฐศาสตร์อีกต่อไป…… Continue reading เศรษฐศาสตร์ (ไม่) ตาย