เวทีสาธารณะ : ปากบารา สวรรค์อันดามัน

พูดคุยกับสนธิ คชวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทย และสินาด ตรีวรรณไชย หัวหน้าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติกับการพัฒนาพื้นที่อันดามัน ในรายการเวทีสาธารณะ