การวัดความเป็นเมือง (Measuring Urbanization)

การวัดว่าที่ใดมีความเป็นเมืองนั้น เอาเข้าจริงแล้วมีตัวชี้วัดที่หลากหลาย อย่างไรก็ตาม ตัวชี้วัดพื้นฐานที่สำคัญอาจมีอยู่ประมาณ 3 ตัวชี้วัด...

เมืองเกิดขึ้นได้อย่างไร (How Cities Exist)

ในทางเศรษฐศาสตร์การที่มีคนมาอยู่รวมกันในพื้นที่หนึ่ง ๆ อย่างหนาแน่นเป็นจำนวนมากนั้น มีเหตุผลทางเศรษฐกิจที่สำคัญ 2 ประการคือ การประหยัดจากขนาด (scale economies) และ การประหยัดจากการรวมตัวกัน (agglomeration economies) ซึ่งทั้งสองเหตุผลทำให้เกิดการกระจุกตัวของการจ้างงาน (concentration of jobs) แล้วทำให้เกิดการกระจุกตัวของผู้คน แหล่งที่อยู่อาศัย และธุรกิจแวดล้อม จนเกิดเป็นเมืองขึ้นได้