การวัดความเป็นเมือง (Measuring Urbanization)

การวัดว่าที่ใดมีความเป็นเมืองนั้น เอาเข้าจริงแล้วมีตัวชี้วัดที่หลากหลาย อย่างไรก็ตาม ตัวชี้วัดพื้นฐานที่สำคัญอาจมีอยู่ประมาณ 3 ตัวชี้วัด...