ประวัติและผลงาน

ดร.สินาด ตรีวรรณไชย

คณบดี

คณะเศรษฐศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112

โทรศัพท์ 074282400 อีเมล์: sinad.t@psu.ac.th

การศึกษา:

 • 2552 – 2557 Doctor of Philosophy (Economics), The University of Adelaide, Australia
 • 2543 – 2546 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 2538 – 2542 เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 2533 – 2538 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 • 2526 – 2533 โรงเรียนบ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา

ประสบการณ์ทำงาน:

 • 2547 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจำสาขาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
 • 2546 – 2547 อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิต

ประสบการณ์การบริหาร:

 • 2561 – ปัจจุบัน คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
 • 2559 – 2560 รักษาการหัวหน้าสาขาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
 • 2551 รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

ประสบการณ์การสอน:

เศรษฐศาสตร์จุลภาค เศรษฐศาสตร์มหภาค เศรษฐศาสตร์เมือง เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ คณิตเศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจไทย เศรษฐศาสตร์สาธารณะ

ประสบการณ์การเป็นผู้ช่วยสอน:

Macroeconomics II (Semester 1 and 2), School of Economics, the University of Adelaide, 2010

ความสนใจ:

เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม เศรษฐศาสตร์เมือง เศรษฐศาสตร์สาธารณะ เศรษฐศาสตร์การศึกษา เศรษฐศาสตร์มหภาค เศรษฐศาสตร์การพัฒนา วิกฤติเศรษฐกิจ การพัฒนาอย่างยั่งยืน

งานวิชาการ

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

การพิจารณาบทความทางวิชาการ:

 • Economics and Public Policy Journal, Srinakharinwirot University
 • วารสารสุทธิปริทัศน์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ความสามารถทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์:

MATLAB, STATA, LATEX, R, Python, QGIS, GeoDa